FAQs

Alle kinderen, van de peuters tot en met het 6de leerjaar.
Dus zeker ook voor de kinderen geboren in 2020, die voor de eerste keer naar school mogen, ook al is dit pas op 1 september 2022.
'Oudere' kinderen (alle andere geboortejaren) die volgend schooljaar van school willen veranderen.

Neen.
Na afloop van de aanmeldingsperiode ordenen we alle aangemelde kinderen bij de correcte klas/geboortejaar.
Daarna krijgt u bericht of er een plaats kan worden toegewezen of niet. Indien we plaats hebben (= toewijzing), kom je langs op school om uw kind in te schrijven. Het is dus ook mogelijk dat er geen toewijzing (= geen plaats) kan gebeuren.

Neen. 
Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen.
U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden.

Broer en zus zijn, is meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen:

 1. broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
 2. halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
 3. kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen).

Of een kind een "toewijzingsticket" krijgt voor een vrije plaats is afhankelijk van het aantal aangemelde kinderen en vrije plaatsen. Sommige categorieën van kinderen krijgen voorrang.

We ordenen en wijzen de kinderen toe in deze volgorde:

1ste voorrangsgroep:
Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in dezelfde school.
Kinderen met een ouder die werkt in de school waarvoor ze aanmelden.

 

2de voorrangsgroep: Afstand.

9% van de open plaatsen worden toegekend aan de leerlingen die het dichtst bij de school wonen.

3de voorrangsgroep:
indicator- en niet-indicatorleerlingen.

Een indicatorleerling is een leerling van wie (1) de moeder geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs heeft en/of (2) het gezin een Vlaamse schooltoelage ontvangt voor een kind in het basis- of secundair onderwijs. De andere kinderen zijn niet-indicatorleerlingen.

Met een korte bevraging gaan we na of een kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is. Zijn er voor een school minder aanmeldingen van indicatorleerlingen dan er vrije plaatsen zijn voor indicatorleerlingen? Of omgekeerd, zijn er voor een school minder aanmeldingen voor niet-indicatorleerlingen dan er vrije plaatsen zijn voor niet-indicatorleerlingen? Dan gaan die resterende vrije plaatsen naar de leerlingen uit de andere groep die nog geen toewijzing konden krijgen.

Kinderen waarvan de ouders de vragenlijst over de indicatoren niet hebben ingevuld, komen aan de beurt bij de groep NIET-IND-leerlingen.

Een indicatorleerling is een leerling van wie:

 1. de moeder geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs heeft

en/of

 1. het gezin een Vlaamse schooltoelage ontvangt voor een kind in het basis- of secundair onderwijs.

We streven naar een evenwicht.  40% indicator kinderen en 60% niet-indicator kinderen. Zo verdelen we de vrije plaatsen op dezelfde manier (40%-60%). Op die manier worden dus plaatsen ‘gereserveerd’ voor beide groepen.

Eén officieel adres van het kind: dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder, grootouders of internaat geldt niet.

Ouders die gaan verhuizen, kunnen bij aanmelding hun nieuwe adres opgeven als zij op het moment van inschrijving een bewijs kunnen voorleggen (bv. een huurovereenkomst of een aankoopakte) dat ze effectief gaan verhuizen.

We baseren ons op de wandelafstand van thuis naar de school.

De afstand wordt berekend via Google Maps.
Thuisadres = domicilieadres
Schooladres = Rogierlaan 12, Oostende

Bij ex-aequo zal loting bepaling aan wie de plaats toegewezen zal worden.

U kunt uw gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldperiode.

Neem hiervoor eerst contact op met de school. We vernietigen uw eerdere aanmelding en U kunt vervolgens een nieuw formulier aanmaken.

Neem contact op met de school. Wij zullen een afspraak met U maken om samen het formulier op school in te vullen.

Nadat de aanmeldingsperiode voor uw kind is afgelopen, ontvangt u een e-mail waarin het resultaat van uw aanmelding staat. Er zijn verschillende mogelijkheden. 

1. U kan uw kind inschrijven (= toewijzing).

2. U kan uw kind niet inschrijven (= niet-toewijzing wegens overcapaciteit).
Als er in de toekomst een plaats vrijkomt, neemt de school zelf contact met u op. Als u bijgevolg wilt, kunt u uw kind alsnog inschrijven bij ons op school. Dat kan zelfs als u uw kind ondertussen al in een andere school inschreef.

De Kids-ID, ISI+kaart of een ander document. De school heeft een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van uw kind en de geboortedatum.

Als uw kind een indicatorkind is, dan moet u bij de inschrijving op school documenten meebrengen om te bewijzen dat uw gezin een schooltoelage ontvangt. 
U moet een verklaring op eer ondertekenen dat de mama geen diploma van het secundair onderwijs heeft gehaald.

U ontvangt via e-mail een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving als wij op dat ogenblik geen vrije plaats meer hebben. Uw kind komt automatisch op een lijst te staan. U hoeft niet langs te komen op de school.

Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is een objectief bewijs van uw plaats op de lijst van onze school. Als er in onze school een plaats vrijkomt en uw kind staat op dat moment bovenaan de lijst, dan neemt de school contact met u op. De volgorde van de wachtlijst geldt tot 30 juni van het nieuwe schooljaar.

Indien u dit niet deed, vervalt uw toewijzing voor een school. Het is dus zeker aan te raden om tijdig een afspraak te maken met de school.

U meldt elk kind aan met zijn gegevens. Je krijgt per kind een bevestigingsmail.

Kinderen die geen plaats konden krijgen op onze school, staan in het inschrijvingsregister van onze school met vermelding 'geweigerd'.

Indicatorleerlingen staan in de IND-lijst en niet-indicatorleerlingen staan in de n-IND-lijst. We ordenen de leerlingen per groep op basis van loting.

Als bij het inschrijven blijkt dat u met opzet foute informatie heeft ingevuld in het aanmelddossier dan zal de school uw kind niet inschrijven. U kunt uw kind dan pas tijdens de latere inschrijvingsperiode inschrijven.

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen gebruikt worden om:

 1. Uw kind te rangordenen.
 2. Ons toe te laten u te contacteren en uw kind in te schrijven overeenkomstig de decretaal bepaalde regels.
 3. Het rijksregisternummer wordt enkel gebruikt om te vermijden dat op naam van uw kind een tweede dossier geopend wordt.
 4. Zoals bepaald in de Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt u inzage krijgen in de gegevens die over u of uw kind bewaard worden en die eventueel verbeteren.
  Contacteer hiervoor saar.trybou@leefschooldevlieger.be